Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser AIT Grafisk AS

1. Tilbud og avtale

1.1 Alle tilbud er bindende i en måned regnet fra tilbudets dato.
Bindende avtale anses inngått når ordre er skriftlig bekreftet fra AIT Grafisk AS.

2. Pris og prisforutsetninger

2.1 Alle priser er oppgitt eksklusive merverdiavgift og leveringskostnader.
Fritak for merverdiavgift må bestilleren dokumentere overfor AIT Grafisk AS.
2.2 Dersom prisen er oppgitt i annen valuta enn NOK, kan begge parter kreve valutaregulering for kursdifferanser på mer enn 2% beregnet fra tilbudets dato til betalingen skjer.
2.3 Fraktkostnader inngår ikke i prisen med mindre det er avtalt.
2.4 I prisen inngår ikke:
Merarbeid eller tilleggskostnader som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmaterialet er ufullstendig eller mangelfullt.
Tilleggskostnader som følge av bestillerens ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.
Tilleggskostnader som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestilleren. Detter gjelder også materiell /råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.

3. Mottak av digitalt originalmateriell

Når originalmateriell leveres i digital form, er pris basert på at pkt. 3.1 er oppfylt dersom ikke annet kommer frem i tilbud/ordrebekreftelse.
Produksjonstid gjelder fra oppfylt pkt. 3.1 eller fra godkjennelse dersom ikke annet kommer frem i tilbud/ordrebekreftelse.
3.1 Ikke-redigerbare filer (PDF)
Alt materiell til ordren overført til PDF fil.
Materiell skal være umiddelbart klart for utskytning.
3.2 Redigerbare filer
Det digitale originalmaterialet mottas av leverandøren i avtalt program, f.eks. InDesign, el. lign.
Koblede digitale elementer (høyoppløselige bilder, illustrasjoner, logoer, fonter o.l.) følger med originalmaterialet når det oversendes leverandøren.
Alle farger som skal være prosess-separerte er definert som prosessfarger med korrekte CMYK-verdier i dokumentet og koblede filer, og alle bilder leveres i CMYK-farger med mindre annet er avtalt.
Koblede digitale elementer er oppdatert i originalmaterialet slik at koblet og vedlagt versjon stemmer overens.
Bearbeidelse av materiell slik at pkt. 3.1 oppfylles belastes iht. avtale eller i samsvar med vår gjeldende timepris.

4. Opphavsrett

4.1 Dersom AIT Grafisk AS i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeider og lignende beholder AIT Grafisk AS opphavsretten til dette. Kunden har ikke anledning til å benytte slike åndsverk i andre publikasjoner eller i andre sammenhenger enn det som åndsverket var utarbeidet for.

5. Avvikende opplag

5.1 AIT Grafisk AS vil bestrebe seg til å levere et opplag som tilsvarer det bestilte kvantum. Bestilleren må godta en over- eller underlevering på 5% ved opplag opp til 10 000 eks. og inntil 3 % ved større opplag. Ved opplag under 500 eks må bestiller akseptere +/- 10 %. (digital produksjon)
5.2 Ved levering av over- eller underopplag medfører dette tillegg eller fradrag i fakturering.

6. Leveringen

6.1 Leveringen anses skjedd når varen er kommet fram til leveringsadressen.
6.2 AIT Grafisk AS skal uten ugrunnet opphold underrette bestiller om forhold som medfører forsinkelse av levering, herunder forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdraget etter at arbeidet er igangsatt.
Blir bestilleren skadelidende som følge av for sen levering, kan han kreve prisavslag begrenset oppad til 6% av fakturabeløpet for den varen som er forsinket.
AIT Grafisk AS er ikke i noe tilfelle erstatningsansvarlig for bestillerens driftstap, følgeskader, tapt fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap, eller tap som bestilleren har overfor tredjemann.

7. Betalingen

7.1 Betaling skal skje innen 14 dager etter fakturadato, dersom annet ikke er avtalt. Betalingen har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av AIT Grafisk AS.
7.2 Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes morarenter i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m.
7.3 Som sikkerhet for korrekt betaling har AIT Grafisk AS tilbakeholdsrett i varer eller andre gjenstander bestiller oppbevarer i selskapet. AIT Grafisk AS har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav. Bestiller skal underrettes på forhånd dersom tilbakeholdelse blir aktuelt.
7.4 AIT Grafisk AS forbeholder seg retten til å stanse igangværende arbeid dersom kunden ikke har betalt en forfalt fordring.
7.5 Ved reklamasjon har bestiller bare rett til å holde tilbake den del av fakturabeløpet som er omtvistet. Holdes et slikt beløp tilbake, skal det forrentes etter pkt. 6.2 dersom reklamasjonen ikke blir tatt til følge.

8. Mangler

8.1 AIT Grafisk AS har ikke ansvar for feil og mangler som bestilleren ikke har rettet i korrektur, plotterutskrift eller i prøvetrykk i mottatt elektronisk dokument.
8.2 Oppfatter kunden leveringen som mangelfull, må han reklamere skriftlig og innen 8 dager. Dersom bestilleren reklamerer for sent, mister han muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.
8.3 Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål, begrenses bestillerens krav til eventuelt prisavslag.
Dersom mangelen er av en slik art at det leverte produkt ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan bestilleren heve kjøpet. Mindre avvik mellom prøvetrykk og det ferdige trykte resultatet kan forekomme og må kunne aksepteres ut fra den type prøvetykkmetode som er benyttet. AIT Grafisk AS er ikke erstatningsansvarlig for bestillerens driftstap, følgeskade, tapt fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap bestilleren har overfor tredjemann.
AIT Grafisk AS er forpliktet til og har rett til å avhjelpe en mangel så lenge dette kan skje innen rimelig tid og ikke medfører store ekstrautgifter.

9. Ansvarsbegrensning

9.1 Så lenge levering hindres på grunn av force majeure, er AIT Grafisk AS ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid eller til å betale erstatning for forsinket eller uteblitt levering.
9.2 Det påligger bestilleren å innestå for at det foreligger lovlig hjemmel for reproduksjon, trykking og utgivelse av alle elementer i trykksaken som kommer fra bestilleren. AIT Grafisk AS kommer ikke i noen form for ansvar dersom bestilleren ikke har innhentet slik samtykke.
9.3 Avtalt leveringstid kan ikke garanteres om ikke materiell leveres til avtalt kvalitet/tid. Se ellers pkt. 2 og 3.

10. Eiendomsrett

10.1 Originalmateriell levert av bestiller, returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført, hvis ikke annet er avtalt mellom partene.
10.2 AIT Grafisk AS vil oppbevare filer i 1 år fra siste trykningsdato. Ønsker bestiller at materiell skal oppbevares ut over denne tid, må AIT Grafisk AS ha skriftlig beskjed i god tid før denne tid.
10.3 Grunnlagsmateriell omhandlet i punkt 9.2 må bare anvendes for bestilleren eller etter hans samtykke.

11. Diverse bestemmelser

11.1 AIT Grafisk AS har på eget ansvar rett til å la oppdrag helt eller delvis utføres hos underleverandører.
11.2 AIT Grafisk AS er forpliktet til å behandle bestillerens forespørsel og oppdrag konfidensielt, og i størst mulig grad forhindre at uvedkommende blir kjent med oppdraget før og under arbeidets gang.
11.3 Uoverensstemmelser eller konflikter mellom partene om gjennomføring av denne bør løses ved forhandlinger.

(Oppdatert oktober 2021)